NARA-SK o obehovom hospodárstve na Kube

11.04.2024

Autor: Ing. Ján Plesník 

Dňa 11. apríla 2024 zavítala do Národnej recyklačnej agentúry Slovensku na pracovné rokovanie jeho excelencia Rafael P. Pino Bécquer, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kubánskej republiky (República de Cuba). Témou spoločného rokovania bolo zahájenie spolupráce pri odovzdávaní skúseností a vedomostí NARA-SK pre nastavenie systémového prechodu na obehové hospodárstvo Kubánskej republiky.

Ostrov s 11,3 miliónmi obyvateľov žijúcich na rozlohe 109 884 km² pri hustote obyvateľov 102 obyvateľov na km² zažíva najhoršiu hospodársku krízu od rozpadu sovietskeho bloku v 90. rokoch minulého storočia v dôsledku pandémie, sprísnenia amerických sankcií a štrukturálnej slabosti. Synergia hustoty osídlenia je porovnateľná so Slovenskom (5,5 milióna obyvateľov na 49 036 km² hustota 111 obyvateľov na km²).

Hospodárska kríza Kuby sa prejavuje v náraste cien PHM, zemného plynu a elektrickej energie. Elektrická energia na Kube pochádza z ôsmich starých tepelných elektrární, generátorov a ôsmich plávajúcich elektrární prenajatých od Turecka, ktoré boli tiež postihnuté nedostatkom paliva. Kubánska vláda po prvýkrát požiadala potravinový program OSN o pomoc, keďže sa stále zhoršuje nedostatok potravín na tomto karibskom ostrove.

Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK) predstavila systémové riešenia prechodu na obehové hospodárstvo s dôrazom na potravinovú a energetickú sebestačnosť. Riešenia v budovaní Regionálnych centier obehového hospodárstva (RCOH) prostredníctvom regionálnych klastrov. Tie sa stávajú nositeľmi integrovaných regionálnych investícií na príklade Regionálneho priemyselného inovačného klastra Rimavská kotlina REPRIK. RCOH sú zakladateľmi joint-venture kubánsko - slovenských podnikov prioritne zameraných na spracovanie bio odpadu v BIORAFINÉRIACH. NARA-SK tak poskytne kubánskym partnerom vedomosti a znalosti získané z riešenia partner makroregiónu podunajskej oblasti v rámci projektu Interreg Danub-2-Gas v budovaní energetických centier pre obnoviteľné zdroje založené na biomase P2G HUB. Cieľom je Vytvorenie inovatívneho modelu riadenia energetickej bezpečnosti a rozmanitosti na Kube kombináciou bioenergie a prebytkom obnoviteľnej energie umožní zníženie závislosti na dovoze zdrojov s cieľom prerozdelenia takto získaných finančných zdrojov na investíciu do budovanie RCOH.

Textil a jeho odpad je v súčasnosti fenoménom nielen v Európskej únii, ale aj na celom svete. Vytvorenie joint-venture podniku na Kube, napríklad so spoločnosťou SK-TEX, umožní vyrábať nové produkty zo zhodnoteného textilného odpadu pre potreby kubánskeho hospodárstva. Zároveň sa môžu stať i zdrojom exportu do krajín a štátov v dostupnosti Kuby.

Jeden z výstupov BIORAFINÉRIE je uhlíkové bio hnojivo. V kombinácie s kompostom to umožní naštartovať pestovania ovocia a zeleniny bez potreby závislosti na dovoze chemických hnojív a zároveň podporuje budovanie regionálnych spracovateľských liniek na ovocie a zeleninu.

Riešenia z nových produktoch zo zhodnoteného textilného odpadu budú novým impulzom rozvoja v stavebníctve bez nároku na vyčerpané prírodné zdroje. Prostredníctvom sociálnej ekonomiky sa tak vytvoria nové pracovné príležitosti, čím príde k zníženiu nákladov na sociálne zabezpečenia a zvýšenej tvorbe hrubého domáceho dôchodku – HDD. Príkladom pre riešenia sociálnej ekonomiky v stavebníctve je podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik", všeobecný a integračný podnik.

Kuba je spoluzakladateľom OSN. Mottom spolupráce NARA-SK a Kubánskej republiky sa tak bude naplnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN.