NARA-SK sa stáva významným konzultantom textilného priemyslu na Slovensku pri prechode na obehové hospodárstvo

22.05.2024

autori: Bc. Dominika Fugger, Ing. Ján Plesník

V uplynulých mesiacoch sa zástupcovia Národnej recyklačnej agentúry Slovensko v rámci aktivít medzinárodných konzorcií projektov venujúcich sa prechodu textilného priemyslu na obehové hospodárstvo tExtended (Horizon Europe) a TEX-DAN (Interreg DTP) prostredníctvom sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni CIRCity (Erasmus+) stretli s predstaviteľmi najväčších zberových s triediacich spoločností textilu na Slovensku. Ich pôsobnosť je aj ďalších krajinách EÚ.

Zaujímalo nás, ako vidia prechod na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle, zavedenie EPR – rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre riadenie a financovanie textilného prúdu odpadu organizácie na Slovensku a v Európe. Pýtali sme sa, v čom vidia najväčšie bariéry v jeho pretransformovaní z jedného z najznečisťujúcejších priemyslov na svete na ekonomicky udržateľný, environmentálne zodpovedný a sociálne spravodlivý voči krajine a jej obyvateľom. Ako vďaka príkladom dobrej praxe vie byť inšpiratívny pre ďalšie odvetvia uplatňovaním ESPR - ekodizajn pre reguláciu trvalo udržateľných produktov textilného priemyslu prostredníctvom stupňa ekomodulácie.

So spoločnosťou HUMANA s.r.o. sme sa stretli v ich centrále a pri triediacej linke v Martine. Sem sa importuje použité oblečenie nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších krajín Európy. V triediacom centre je potom oblečenie a ďalšie textilné výrobky, vrátane obuvi, triedené do viacerých kategórií, a distribuované na ďalšie použitie.

Ďalšia veľká triediareň použitého textilu je spoločnosť TEXTILE house. Obe spoločnosti spája nielen systémové triedenie použitého oblečenia, ale aj vytvorenie obchodnej siete a následnej siete predajní s použitým, ale stále upotrebiteľným oblečením.

Slovenské združenie pre opätovné použitie a recykláciu odevov a textilu, občianske združenie (SZOPROT) bolo založené práve z iniciatívy spomenutých spoločností HUMANA a TEXTILE house. Združenie sa pripravuje na vznik samostatného prúdu textilného odpadu na Slovensku. Okrem iného sa pripravujú aj navyšovanie svojich kapacít pre zvýšenú potrebu triedenia vyzbieraného textilu. Neustále tiež hľadajú vhodných odberateľov na rôzne kategórie vytriedenej textilnej suroviny za účelom nájdenia ďalších možných cyklov tohto cenného materiálového zdroja.

Na našom stretnutí sme preto diskutovali o ich plánoch, príkladoch dobrej praxe zo zahraničia, ale tiež problémoch, ktoré tento proces môže triediacim linkám na Slovensku priniesť.

Ďalšou významnou organizáciou v oblasti zberu, triedenia a spätného uvádzania textilného oblečenia na trh je spoločnosť EKOCHARITA. Ponúka komplexné služby v oblasti zberu, triedenia a zhodnocovania použiteľného oblečenia, obuvi a textilu na Slovensku.

Slovenská asociácia textilných výrobcov, distribútorov, spracovateľov a spolupracujúcich partnerov, záujmové združenie právnických osôb (SATEX) vznikla z iniciatívy EKOCHARITY. Združenie využíva jej kompletný manažment s textilným odpadom. Ponúka tak svoje riešenia ako pre výrobcov textilu združených v asociácií SATEX, ale aj pre mestá a obce. So zástupcami EKOCHARITY, ale aj SATEXU sme počas niekoľkých online, ale aj telefonických rozhovorov preberali ich pohľad na riešenia a problémy prinášané prechodom na separovaný zber textilu na Slovensku.

Národná recyklačná agentúra Slovensko ponúkla obom združeniu spoluprácu vo forme konzultanta pre systémové riešenia prechodu na obehové hospodárstva. NARA-SK na základe získaných vedomostí a znalostí z partnerských konzorcií na národnej a medzinárodnej úrovni. Už dnes 53 partnerov združenia spolupracuje s viac ako 200 organizáciami na Slovensku. Na medzinárodnej úrovni sú vytvorené partnerské konzorciá so 45 organizáciami z 24 krajín Európskej únie. Spoločne vytvárame metodiky vzdelávania Živých laboratórií (Living labs) a prostredníctvom sociálnej ekonomiky vytvárame kolaboratívne partnerstvá (Regionálne centrá obehového hospodárstva RCOH). Základným prvkom v integrovanom regionálnom rozvoji je vyváženosť environmentálnych záväzkov voči prírode a sociálne obývateľného prostredia, sociálne spravodlivých pracovných miest prostredníctvom ekonomicky udržateľných riešení. To všetkým umožní spoluprácou, vzájomnou pomocou a spoločnou zodpovednosťou nastavenie najvhodnejšie podmienky potrebné pre environmentálne zodpovedné nakladania s použitým textilom na Slovensku.

Jedným z najdôležitejších, toľko diskutovaných nástrojov tohto prechodu, bude zaiste EPR (rozšírená zodpovednosť výrobcov). Tá bude pre výrobcov textilných produktov znamenať, že na základe hodnotového reťazca ESPR (ekodizajn pre reguláciu trvalo udržateľných produktov) budú povinný si vytvoriť životný cyklus produktu (LCA) prestanovenie poplatkov spojených s nákladmi na zber, triedenie a ďalšie zhodnotenie ich výrobku. To im umožní, aby hodnota produktu (LCC) zohľadnila nielen nakladanie (zber, triedenie, zhodnocovanie) s ich výrobkom po ukončení primárneho určenia, ale aj poplatky na výskum, vývoj a edukáciu v danej problematike.

Cieľom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko je vypočuť si názory čo najširšej skupiny stakeholderov tejto problematiky. Na základe modelu kolaborácie QUADRUPLE HELIX spájame podnikateľské subjekty, či už výrobcov, predstaviteľov zberu a triedenia, ale tiež recyklátorov, s najnovšími inovatívnymi riešeniami vedckých a ďalších subjektov vedomostného sektoru, ktoré prostredníctvom znalostných organizácií tretieho sektoru nastavia pre verejnú správu spravodlivý systém, ktorý textilný priemysel pomôže pretransformovať z lineárneho na obehové hospodárstvo. Podporou nových ekodizajnových produktov a využívaním použitého textilu ako zdroja novej suroviny bude akcelerovať udržateľná výroba a ďalšieho cyklovania textilnej suroviny v prospech životného prostredia a obyvateľov.