Záverečná konferencia CLIMADAM

09.04.2024

Autor: Ing. Ján Plesník  

SYSTEMATICKÝ PRÍSTUP REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY K ADAPTÁCII NA ZMENU KLÍMY 

Dňa 9. apríla 2024 sa uskutočnila Záverečná konferencia CLIMADAM 2024. Odborníci z Ukrajiny, Česka, Slovenska a významní predstavitelia z 8 slovenských samosprávnych krajov predstavili na konferencii strategické prístupy a inovácie v oblasti adaptácie na klimatické zmeny s cieľom napomôcť regiónom zvládať výzvy, ktoré súvisia so zmenou klímy. Viac tu.

Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK) predstavila na Záverečnej konferencii CLIMADAM 2024 prístup udržateľného rozvoja pre plnenie cieľov AGENDY 2030 na modeli inovácie QUINTUPLE HELIX – tvoríme prostredie pre obyvateľov na výsledkoch spolupráce, vzájomnej pomoci a spoločnej zodpovednosti verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií a podnikateľov.

Pre systematický prístup regionálnej samosprávy k adaptácii na zmenu klímy je dôležité aplikovať systémové prístupy a zásady prechodu na obehové hospodárstvo . Environmentálneho hodnotenia dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov poskytuje merateľné ukazovatele pre navrhované riešenia v 6 ukazovateľoch urbárneho rozvoja – mikroklíma, vzduch, voda, energia, biodiverzita a hodnota. Udržateľnosť riešení tak nie je založená na pocitoch, ale na hodnotách. Urbanisticko – architektonické štúdie rozvoja územia, Certifikácia GREENPASS® a GREENPASS® EÚ Taxonómia poskytujú výstupy environmentálnej stabilite územia, ekonomickej udržateľnosti a sociálnych istôt obývateľného prostredia.

Realizácia návrhov environmentálneho hodnotenia sa premieta do Prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré napĺňajú ciele udržateľného rozvoja. Riešenia aplikujú inovatívne produkty z obnoviteľných suroví zo zhodnotených odpadov. Prispievajú tým k šetreniu prírodných zdrojov. Návrhy sú založená na riešeniach blízkych prírode. Riešenia sú overené aplikovaných výskumom na akademickej pôde. Stanovujú merateľné hodnoty pre funkcie každého návrhu z hľadiska ich použitia. Vzhľadom na jednoduchosť technologických postupov sú uplatniteľné v sociálnej ekonomike pre registrované sociálne podniky.