Doplnenie tém v kontexte Taxonómie EÚ a Programu Slovensko 2021 - 2027.

23.01.2024

Autor: Ing. Ján Plesník

Dovoľujem si Vám poslať informácie k téme Udržateľná výstavba a obnova budov pre obce a mestá v kontexte Taxonómie EÚ a Programu Slovensko 2021 - 2027.

V dokumentoch na zdieľanom disku sú uvedené príklady z praxe, ktoré už viac ako 4 roky uplatňuje podnikateľský sektor - slovenské i nadnárodné developerské spoločnosti. Tieto sa veľmi rýchlo adaptovali na požiadavky EÚ Taxonómie pre oblasť životného prostredia.

V predmetnom dokumente je vyjadrenie Ing. Petra Selníka, člena komisie Ministerstva životního prostředí České republiky pro EU Taxonomii.

Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026 predstavuje súbor opatrení a aktivít, ktoré majú za cieľ v strednodobom horizonte výrazne prispieť k možnostiam slovenských miest a regiónov napredovať v oblasti inteligentného rozvoja, aj s využitím príspevkov z fondov EÚ.

NARA-SK - odporúčania pre Udržateľnú výstavbu a obnovu budov pre obce a mestá

Odporúčané Kľúčové aspekty Akčného plánu Inteligentných miest a regiónov 2023-2026 a odporúčania Národnej recyklačnej agentúry Slovensko (NARA-SK): Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov, EU Taxonomy Check - Prehľad, GREENPASS® - Živé mesto dýcha a prežije toho, kto sa na neho pozerá na jej aplikovanie.

Vysvetlenie pojmov:

GREENPASS® pre Vaše projekty prináša komplexné riešenie pre hodnotenie klimatických rizík, odolnosti a efektivity investícií do nehnuteľností s cieľom spĺňať požiadavky ESG a EU Taxonómie pre stavby a nové projekty.

Environmentálne, sociálne a podnikové riadenie (ESG) je súbor úvah, vrátane environmentálnych otázok, sociálnych otázok a podnikového
riadenia, ktoré možno zvážiť pri investovaní.

Taxonómia EÚ pre udržateľné činnosti je klasifikačný systém vytvorený s cieľom objasniť, ktoré ekonomické činnosti sú environmentálne udržateľné v kontexte Európskej zelenej dohody. Cieľom taxonómie je zabrániť greenwashingu a pomôcť investorom prijímať informované udržateľné investičné rozhodnutia.

Príklad pre projekt MIB "Nová štvrť Mlynské nivy"

Pre navrhované opatrenia MIB odporúčame stanovenie merateľných ukazovateľov, ktoré sú výsledkom stavu pred realizáciou a navrhovanou realizáciou. Dovoľujeme si odporučiť riešenie, ktoré sa aplikovalo v Českej republike Projekt Nových Dvorov v Prahe.

Na uvedenom projekte sa vypracovala Environmentálna štúdia, ktorá je kombináciou štúdií prúdenia vetra a radiácie. Kombinácia týchto dvoch faktorov a následná analýza mala za výsledok definíciu vzniku tepelných ostrovov. Zároveň sa zistili miesta, kde bude prúdiť vzduch zbytočne veľa alebo málo. To má vplyv na monitorovanie kvality ovzdušia. Podobne tomu je potom so slnečnou radiáciou. Vnímame tu tiež miesta ako námestie, parky pre deti a rodiny a pod. Pre tieto jasne definované územia odporúčame vypracovať certifikáciu GREENPASS® (GP). Tým pádom budeme mať konkrétne informácie o pocitovej teplote, C02 a všetkým 6 faktorov mestských výziev, ktoré sú výstupom Certifikácie GP: mikroklíma - voda - ovzdušie - biodiverzita - energia - hodnota. Nemá zmysel preto robiť Certifikáciu GP na celú plochu.

Odporúčame preto kombináciu Environmentálnej štúdie vybraných faktorov a Certifikácie GP vo vybraných 2 - 3 zásadných miestach riešeného záujmového územia.

Ďakujeme, prajeme Vám naďalej zanietenie pre presadzovanie environmentálnych cieľoch v prospech krajiny a obyvateľov a tešíme sa na spoluprácu.

Príklady dobrej praxe - POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik