22.04.2024                     Deň Zeme s OZ EKO ĽUDIA  Fórum ekológov 2024

11.04.2024

Autor: Ing. Eva Černáková

V rámci Dňa Zeme pripravilo košické občianske združenie OZ EKO ĽUDIA prvú časť stretnutí odborníkov z podnikateľskej praxe, ochrancami prírody, študentmi, zástupcami verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií pre výmenu skúseností a uplatňovanie nových poznatkov tvorby ekologicky stabilného prostredia pre obyvateľov. Cieľom je, aby ekonomické riešenia boli udržateľné nielen z pohľadu environmentu, ale aby vytvárali sociálne spravodlivé pracovné miesta a obývateľné prostredie. Spoluprácou, vzájomnou pomocou a spoločnou zodpovednosť vytvárame svoj cieľ – kvalitu života pre nás a budúce generácie.

Fórum ekológov 2024 sa uskutoční dňa 22.4.2024 v pondelok od 9.00 do 12.00 hod na Strednej poľnohospodárskej škole Kukučínova 23, Košice. Témy sú prioritne zamerané pre študentov odborných škôl. V prípade záujmu zúčastniť sa alebo odprezentovať svoju aktuálnu tému, dajte nám vedieť.
Kontakt Ing. Eva Černáková.

Chceme vyjadriť veľké poďakovanie pánovi Jánovi Plesníkovi z NARA-SK za prípravu programu a angažovanosť. Ďakujeme, OZ EKO ĽUDIA .

Program:

1. Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov

A/ šesť výziev udržateľného rozvoja a merateľné ukazovatele prostredia

- klíma prostredia
- obnova biodiverzity
- prúdenie vetra
- odtokové pomery
- sálavá energia
- hodnota

NARA-SK, Ing. Ján Plesník

https://www.narask.sk/

Prednášajúci : Ing. Ján Plesník

2. Udržateľná výstavba – prvky zelenej infraštruktúry.

A/ riešenia zelenej infraštruktúry

- vegetačné strechy
- zelené parkovacie plochy
- vegetačné steny
- sociálna ekonomika
– údržbár životného prostredia

POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik", integračný podnik, Bc. Matej Plesník, DiS.

https://www.poh.sk/

Prednášajúci : Bc. Matej Plesník, DiS.

3. Živá pôda

- prírodné záhrady a permakultúra
- aeróbne spracovanie biomasy na biologicky kompletný kompost
- produkty z kompostu pre regeneráciu pôdy

Mgr. Michal Sedlák

sedlak_m@yahoo.ie

Prednášajúci : Mgr. Michal Sedlák


4. Ukážková prírodná Záhrada so Srdcom

- prírodná záhrada pre rodiny
- ako dosiahnuť v prírodnej záhrade harmóniu a maximálny súlad s prírodou
- človek sa učí s prírodou spolupracovať, pozoruje ju a učí sa od nej
- živá zdravá pôda je základom fungujúcej prírodnej záhrady

Záhrada so srdcom, Mgr. Lucia Capová Ločová

https://www.zahradasosrdcom.sk/

Prednášajúca : Mgr. Lucia Capová Ločová


Predstavenie prednášajúcich:

Lucia Capová Ločová má ukončené úvodné štúdium školy Food Soil Web School doktorky Dr. Elaine Ingham, ktorá je uznávanou svetovou špičkou v pôdnej mikrobiológii a regenerácii pôdy. Štúdium zahŕňalo oblasti: pôdna potravná sieť, výroba biologicky kompletného kompostu, výroba biologicky kompletných čajov a extraktov, mikroskopia. Venuje sa starostlivosti o pôdu, ale nezabúda aj na ďalšie princípy ktorými sú starostlivosť o ľudí a spravodlivé zdieľanie. Je zakladateľkou súkromnej rodinnej Záhrady so Srdcom v Malom Ruskove, okres Trebišov, ktorá získala v roku 2018 certifikát a plaketu Ukážková Prírodná Záhrada. Okrem kritérií prírodného záhradkárčenia obsahuje aj prvky permakultúrnej záhrady, čo je hospodárenie trvalo udržateľným spôsobom. Realizáciu prirodzeného a trvalo udržateľného spôsobu života v obci Nový Ruskov a v širšom okolí s ohľadom na lokálne tradície a s rešpektovaním prírodných procesov vykonáva prostredníctvom občianskeho združenia Zelený Nový Ruskov. Hlavne aktivity združenia sú návrh, realizácia, údržba a starostlivosť o zeleň na verejných aj súkromných priestranstvách obce Nový Ruskov a v jej okolí, obnovenie úcty k prírode a k životu, podpora prirodzeného stravovania, vytváranie podmienok pre návrat k prirodzenému žitiu a aplikácia princípov trvalo udržateľného spôsobu života - permakultúry; rozvíjanie ekologickej, morálnej a duchovnej uvedomelosti.

Ján Plesník je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo. Od roku 1995 podnikal ako fyzická osoba – podnikateľa. Už počas podnikania hľadal riešenia pre ochranu a obnovu prírody, najmä v urbanizovanom území. V roku 2015 bol spoluzakladateľom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko. NARA-SK je sieťová organizácia modelu QUADRUPLE HELIX, ktorý prepája aktérov samosprávy a štátnej správy, podnikateľov, vzdelávania a znalostného sektoru. Je nositeľom systémového prechodu na obehového hospodárstvo založenom na tvorbe produktov a na ochrane prírodných zdrojov – odpad sa stáva zdrojom pre nové produkty. Presadzuje zásadu ekonomického rastu a rozvoja regiónu založeného na vedomostiach podľa modelu inovácie QUADRUPLE HELIX. Tvorba prostredia pre obyvateľov je založená na spolupráci, vzájomnej pomoci a spoločnej zodpovednosti samosprávy, vzdelávacích inštitúcií a podnikateľov. Cieľom je kvalita života, ktorá predstavuje ekologickú stabilitu územia a ekonomickú udržateľnosť zámerov rozvoja. Tie vytvárajú sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie pre nás a budúce generácie.

Matej Plesník je absolventom Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Jabloňová 1351 vo Zvolene. Po ukončení nadstavbového štúdia pre cestovný ruch ako spoluzakladateľ Národnej recyklačnej agentúry Slovensko priniesol nový pohľad na vnímanie pojmu obehové hospodárstvo. Získané vedomosti v NARA-SK a vedený príkladom svojho otca, založil na Slovensku prvý všeobecný registrovaný sociálny podnik obehového hospodárstva. POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik" po štatúte všeobecný registrovaný sociálny získal aj štatút integračný podnik. Matej je predstaviteľom mladej generácie, ktorá sociálne podnikanie chápe v prvom rade ako filozofiu podnikania. Prostredníctvom ekologických a ekonomicky udržateľných stavebných riešení prináša inovatívne prvky zelenej infraštruktúry. Všetky riešenia sú overované aplikovaným výskumom v spolupráci VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA – PODNIKATEĽ – ZNALOSTNÁ ORGANIZÁCIA VEREJNOSTI. Sociálny podnik tak prináša na obchodný trh inovatívne riešenia pre obnovu vyváženého podnikania na troch pilieroch – environmentálne, ekonomicky a sociálne. Tento prístup uplatnil v štúdiu na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO), odbor environmentálne inžinierstvo. Bakalárskou prácou o aplikovanom výskume úspešne ukončil v roku 2022 prvú etapu vzdelávania. Dnes pokračuje na TUZVO v inžinierskom štúdiu na odbore foréznej kriminalistiky.

Michal Sedlák pracoval vo farmaceutickom priemysle 13+ rokov ako technológ a 3 roky na spúšťaní 3. bloku Jadrovej elektrárne MO34-Mochovce. Vyštudovaný fyzikálny chemik a študent Dr. Elaine Ingham (Soil Food Web School) - príprava Biokompletného kompostu, extraktu a čaju a ich aplikácie na pôdu a rastliny a mikroskopové analýzy podľa Dr. Ingham. študent Zacha Weissa (Water Stories) - budovanie vodozádržných systémov. Zaujíma sa o kvalitu, pôdy a kompostu a spájanie teoretických poznatkov s praxou, Regeneratívne poľnohospodárstvo. Pracuje na spolu s viacerými spoluautormi na vzniku knihy "Živá pôda - Záhady a elegantné riešenia", ktorej plánované vydanie je k Svetovému dňu pôdy 5.12.2024. Začína sa naplno venovať regenerácii pôdy a tým produkcii potravín ako "lieku", aby bola zdravšia, pôda, voda, klíma a tým aj ľudia.