Re - R. RAŠI: Z najnovšej výzvy podporíme rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v mestách

16.05.2024

autor: Ing. Ján Plesník

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v týchto dňoch vyhlásilo výzvu na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Cieľom je skvalitnenie životného prostredia v sídlach. Na projekty v tejto oblasti pôjde takmer 70 miliónov eur.

"Nedávno nám začal štvrtý rok nového programového obdobia Programu Slovensko. Predchádzajúce vlády z neho vyčerpali rovnú nulu a za necelé tri roky nevyhlásili ani len výzvy, ktoré si naplánovali. Pre nás je dôležité, aby sa eurofondy využívali čo najlepšie, preto naplno rozbiehame vyhlasovanie výziev. Keďže nám veľmi záleží na tom, v akom životnom prostredí žijú ľudia v regiónoch, smeruje výzva, ktorú sme v uplynulých dňoch vyhlásili, práve do tejto oblasti," uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

19.2.2024 MINISTER PROGRAM SLOVENSKO 2021 – 2027 REGIONÁLNY ROZVOJ

Pojem prvky zelenej infraštruktúry nepredstavujú len vysadené stromy. Ide o komplexné riešenie zadržiavania dažďovej vody, znižovanie hlučnosti, prašnosti a obnovy biodiverzity. Medzi prvky zelenej infraštruktúry patria najmä: Vegetačné strechy, vegetačné steny, priepustné plochy, sadové úpravy, odvodňovacie kanály a výstupky, infiltračné pásy, podzemné nádrže pre infiltráciu, dažďové záhrady, retenčné jazierka, infiltračné nádrže.

Sociálne podnikanie a zelená infraštruktúra majú k sebe veľmi blízko. Príkladom je podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik". Ich prístup je na spolupráci, vzájomnej pomoci a spoločnej zodpovednosti všetkých aktérov integrovaného rozvoja v regióne. Spoločným cieľom je kvalita života na vyváženosti plnenia environmentálnych záväzkov voči krajine pre sociálne obývateľné prostredie a sociálne spravodlivé pracovné miesta. To sa dá vytvoriť len za základe merateľných ukazovateľov dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov. Ekonomicky udržateľné zámery sú na základe analýzy životného cyklu LCA a vytvorenej hodnote životného cyklu LCC.

Podnik Obehového Hospodárstva čerpá z prepojení, či už medzi obchodnými aktérmi združenými v priemyselnej symbióze alebo medzi mestami, ktoré si vzájomne vymieňajú poznatky a skúsenosti. Najlepší spôsob, ako urobiť prvé kroky smerom k obehovému hospodárstvu, je pripojiť sa k tým, ktorí majú ambíciu ísť rovnakým smerom, alebo ešte lepšie, k tým, čo sú už o pár krokov ďalej. Obehové hospodárstvo je nástroj pre stratégiu udržateľného rozvoja založeného na vytváraní rovnováhy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou.

V roku 2020 mu bol udelený ako prvému štatút len všeobecný registrovaný sociálny podnik. Až po troch rokoch sociálneho podnikania, kedy si vyskúšal, čo znamená integrácia pracovníkov z marginalizovaných komunít, požiadal v roku 2023 aj o štatút integračný podnik. Symbolicky jeho sídlo je v strede Slovenska, vo Zvolene.

Podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik", uplatňuje sociálne aspekty podnikania v troch rovinách:

  • Pomáha vysporiadať staré záväzky svojim pracovníkom, vzdeláva ich formou zážitkového vzdelávania pre získavanie finančnej gramotnosti a remeselnej zručnosti a integruje ich do pracovného procesu.
  • Poskytuje poradenstvo pre sociálne podniky, samosprávy a podnikateľské subjekty v oblasti najnovších riešení prvkov zelenej infraštruktúry na základe aplikovaného výskumu v spolupráci s univerzitami na uplatňovaní zásad obehového hospodárstva.
  • Realizuje vlastnú stavebnú a obchodnú činnosť v oblasti udržateľnej výstavy prvkov zelenej infraštruktúry, kde uplatňuje inovatívne materiály zo zhodnotených textilných odpadov. Vo svojich riešeniach dodržiava tri zásady udržateľného rozvoja - environmentálnu zodpovednosť riešení voči prírode a ochrane prírodných surovín, ekonomickú udržateľnosť pre hospodársky rast a sociálny prístup k obývateľnému prostrediu tvorbou sociálne spravodlivých pracovných miestam.

Podnik v rámci obehového hospodárstva stavebné technické riešenia budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, budovanie vodozádržných riešení, realizácia protihlukových opatrení realizovaných výstavbou ako aj predaj tepelných a akustických izolácii budov. Všetky riešenia spĺňajú zákonné požiadavky a sú overované aplikovaných výskumom. Na realizáciu technických riešení predovšetkým používame materiály, ktoré majú vyhotovenú analýzu životného cyklu LCA. Cena ponúkaných riešení zahrňuje aj cenu v rámci nákladov životného cyklu LCC.

Navrhujeme a realizujeme technické riešenia, ktoré spomaľujú odtok a zadržiavajú dažďovú vodu v intraviláne a extraviláne. V technických riešeniach uplatňujeme materiály zo zhodnotených odpadov a preto prispievame k rýchlejšiemu prechodu na obehové hospodárstvo.

TRANSFORMUJEME PRIESTOR POMOCOU UDRŽATEĽNÝCH MATERIÁLOV

Ocenenia za doterajšiu činnosť:

Cieľom súťaže Zelený Merkúr je podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik"

Zelený Merkúr 2020 – Vodozádržné riešenia, protihlukové opatrenia, tepelné a akustické izolácie budov

Zelený Merkúr 2022 – Za využitie princípov obehového hospodárstva v obchodno– dodávateľskom reťazci

Zelený Merkúr 2024 – Za inovatívny návrh vegetačnej strechy podporujúci zásady obehového hospodárstva

Aplikovaný výskum POH: Adaptace výstavby okolí budov - retenční a drenážní plochy

Systematický prístup regionálnej samosprávy k adaptácii na zmenu klímy

Rozhodovanie o území digitálne nástroje posudzovania vplyvu zámerov na krajinu a obyvateľov udržateľné ekologické riešenia prvkov zelenej infraštruktúry

Foto: