Textil, ktorý (ne)končí odpadom

16.01.2024

Autor: Ing. Ján Plesník

NARA-SK pripravuje podklady pre Spoločného výskumného centra Európskej komisie (The European Commission's Joint Research Centre).Svojimi zisteniami, skúsenosťami, aplikačnou praxou sme sa podieľali na obsahovej stránke publikácie Perspektívy obehového hospodárstva v textilnom sektore EÚ - Circular Economy Perspectives in the EU Textile sector.

Pripájame informácie z našej činnosti:

PROJEKT HORIZON tExtended – SPOLUPRÁCA 26 KRAJÍN EU

Zástupcovia Národnej recyklačnej agentúry Slovensko (NARA-SK) sa v týchto dňoch zúčastňujú rokovaní o smerovaní EÚ v riešeniach pre TEXTIL. V príprave novej európskej legislatívy sú naše návrhy a pripomienky zapracované v Návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení Smernica 2008/98/ES o odpade. Činnosť je koordinovaná v rámci Projektu HORIZON EUROPE tExtended v spolupráci so Spoločným výskumným centrom pri Európskej komisii - Joint Research Centre (JRC).

"Hromadenie textilného odpadu je celosvetovou výzvou, ktorá si vyžaduje účinné recyklačné riešenia, keďže sa odhaduje, že menej ako 1 % textilného odpadu sa v súčasnosti recykluje ako druhotná textilná surovina. Európska komisia označila textil za prioritnú kategóriu výrobkov obehového hospodárstva a v roku 2022 uverejnila aj stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorá sa zaoberá celkovou udržateľnosťou a obehovosťou textilného odvetvia."

Hlavné ciele projektu

  • Riešenia konzorcia projektu tExtended budú mať vplyv aj na komunity, vytváranie nových pracovných príležitostí a znižovanie odpadu a emisií CO2 Emisií. Zainteresované strany miestnej komunity budú zapojené do vývoja riešení projektu; Ich účasť zabezpečí, že model bude realizovateľný a že bude existovať stály tok použitých textílií.
  • Poznatky získané v rámci tExtended o obehovom hospodárstve uplatňované v textilnom priemysle vytvoria nové obchodné príležitosti a posilnia konkurencieschopnosť a odolnosť prostredníctvom udržateľnosti a digitalizácie, čím sa urýchli zelená a digitálna transformácia európskeho textilného priemyslu.

Zároveň prinášame zapojenie sociálneho podnikania do budovania REUSE centier v rámci Regionálnych centier obehového hospodárstva - RCOH a riešenia na podporu nových produktov zo zhodnoteného textilu. Neváhajte nás kontaktovať.

STRATÉGIE A AKČNÝ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SaAPOH

V súvislosti s prípravou Stratégie a Akčného plánu odpadového hospodárstva poukazujeme na pripomienky členov PS. Ako uvádza Inštitút environmentálnej politiky - IEP "Celkovo sme dostali asi 150 návrhov opatrení. Spolu s návrhmi IEP a OOH sa momentálne jedná o 156 opatrení, ktoré boli zatiaľ navrhnuté do akčného plánu."

Základné a zásadné riešenie, ktorým je potrebné začať je Legislatívne zavedenie RZV textilu r. 2025

Opatrenia v SaAPOH by mali zohľadňovať vzťah medzi legislatívnou požiadavkou a skutočnými možnosťami.

"Odpad sa od roku 2008 na základe smernice 2008/98/ES o odpadoch v celej Európe vníma ako hodnotný zdroj surovín do budúcnosti a Európa sa mení na recyklujúcu spoločnosť. Hlavným cieľom je efektívne využitie vzniknutého odpadu ako druhotnej suroviny v ďalšom procese výroby."

Túto časť na základe spolupráce s 26 krajinami EU doplnila NARA-SK podľa Návrhu smernice, ktorou sa mení Smernica o odpade pre oblasť potravín a textilu. V predmetnom návrhu sú už výstupy, na ktorých sa podieľali i odborníci a experti NARA-SK.

Z uvedeného vyplýva, že SaAPOH vo svojich opatrenia sa nemá orientovať na zber, triedenie a recykláciu. Opatrenia musia smerovať na aktívne a podporované používanie výrobkov, produktov a riešení, ktoré sú výsledkom procesu výroby z odpadu ako druhotnej suroviny.

Na dosiahnutie takéhoto cieľa je predovšetkým zmenou myslenia v kontexte obehového hospodárstva. Príklady dobrej praxe - zdieľané súbory.

APLIKOVANÝ VÝSKUM PRE PRAX

Národná recyklačná agentúra Slovensko podporuje vykonávanie aplikovaného výskumu inovatívnych riešení pre prax.

Podľa modelu QUADRUPLE HELIX sieťujeme: Podnikateľský sektor – vzdelávacia vedecko výskumná inštitúcia - vzdelanostný občiansky sektor a štátna správa, resp. samospráva.

Dnes už spolupracujeme so slovenskými, českými univerzitami: TUZVO, TUKE, SPU v Nitre, ČVUT Praha, VUT v Brne, výskumné centrum ENVIHUT pri VUT v Brne.

Príkladom je napr. Aplikovaný výskum retenčno–drenážnej environmentálnej spevnenej plochy na princípe obehového hospodárstva, ktorý v súčasnom období pokračuje v ďalšej etape výskumnej činnosti.

Aplikáciu pre prax zabezpečuje Podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik", podnik sociálnej integrácie.

Ak Vás zaujíma, ako uviesť na trh nový stavebný prvok, resp. riešenie, ktoré splna tri ciele:

Environmentálnu zodpovednosť za záväzky voči prírode,

Ekonomickú udržateľnosť,

Sociálne dopady na obyvateľov,

radi Vás privítame do našej pracovnej skupiny.

S dôverou sa môžete obrátiť na koordinátora pre aplikovaný výskum:

POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik", podnik sociálnej integrácie

Sídlo a FA adresa: Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen 960 01

Prevádzka: Lieskovská cesta 24, Lieskovec 962 21

Bc. Matej Plesník, DiS. - Konateľ +421 907 136 851, konatel@poh.sk