CASRI - Spoločná akcia pre výskum a inovácie v oblasti udržateľnosti.

11.06.2024

autor: Ing. Ján Plesník 

Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK) podpísala dňa 06.06.2024 prehlásenie a stala sa prostredníctvom partnera projektu Slovenská agentúra životného prostredia významným STAKEHOLDEROM projektu Horizon Europe CASRI.

Konzorcium CASRI sa vyvinulo zo "Záujmovej skupiny pre výskum a riešenia udržateľnosti" (IG EPAS) v rámci siete EPA vedúcich agentúr na ochranu životného prostredia v 37 krajinách.

Vedúcu organizáciu projektu EPA schválila IG EPAS v októbri 2022 s cieľom uľahčiť strategickú výskumnú spoluprácu medzi EPA a medzi sieťou EPA a jej partnermi. IG EPAS, koordinovaný Nemeckou environmentálnou agentúrou (UBA) a Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), umožňuje spoločné úsilie o praktické znalosti a udržateľné riešenia.

Ciele CASRI: Cieľom CASRI je lepšie prepojiť výskum životného prostredia a udržateľnosti európskych environmentálnych agentúr a doplniť existujúce programy EÚ a členských štátov. Toto je určené na podporu inovatívneho environmentálneho výskumu a na presadzovanie využívania výsledkov výskumu a inovácií.

Formulácia strategického plánu výskumu a inovácií: CASRI bude spolupracovať s príslušnými zainteresovanými stranami z oblasti vedy, spoločnosti a financovania výskumu na formulovaní strategického plánu výskumu a inovácií (SRIA) na témy životného prostredia a udržateľnosti. CASRI vyvinie modely implementácie SRIA a spoločne preskúma jej implementáciu s verejnými a súkromnými finančnými inštitúciami. Okrem toho sa pripravia opatrenia na uľahčenie prenosu poznatkov a aplikácie výsledkov výskumu.

Poslanie: Poslaním CASRI je poskytovať znalosti, ktoré zainteresované strany skutočne potrebujú na prechod k udržateľnosti.

Zameranie na témy, na ktoré sa vzťahuje CASRI, riešenie globálnych výziev a cieľov trvalo udržateľného rozvoja – SDGs AGENDA 2030.

CASRI posúdi výskum a inovácie v oblasti životného prostredia a udržateľnosti (ES R&I) a ich aplikáciu, pričom sa prikloní k systémovým a podčiarknutým oblastiam budúceho výskumu a inovácií. Konkrétne boli vybrané štyri príkladné témy pre CASRI na zosúladenie výskumu a inovácií ES:

  1. Odolné obehové výrobné systémy s nulovou čistou bilanciou.
  2. Biodiverzita a klíma
  3. Udržateľná urbanizácia
  4. Energetická transformácia

Viac informácií o CASRI: Zistite viac o projekte, jeho partneroch, výsledkoch a ako nás kontaktovať.

Konzorcium CASRI

sa vyvinulo zo "Záujmovej skupiny pre výskum a riešenia udržateľnosti" (IG EPAS) v rámci siete EPA vedúcich agentúr na ochranu životného prostredia v 37 krajinách.

Konzorcium CASRI zahŕňa 17 európskych partnerov zastupujúcich 13 krajín a Európsku environmentálnu agentúru (EEA). Konzorcium stavia na Záujmovej skupine pre výskum a riešenia udržateľnosti (IG EPAS) s agentúrami na ochranu životného prostredia so silným zameraním na výskum a ako pridruženým partnerom EEA.